Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Ložiská sú neoddeliteľnou súčasťou otáčavého pohybu a patria k najdôležitejším súčastiam strojov a zariadení. Ich poslaním je vykonávať otáčavý pohyb pri vysokých zaťaženiach, pri pôsobení rôznych síl v rôznych prostrediach prevádzky. Už niekoľko desaťročí sa v rôznych priemyselných odvetviach v rámci údržby a generálnych opráv demontujú ložiská, následne sa opravujú a znovu dávajú do prevádzky.

Obvykle majú svoju dobu trvanlivosti a preto sú podrobované plánovanými intervalmi údržby krátko pred koncom trvanlivosti alebo pri neplánovaných výpadkoch. Pravidelná odborná údržba valivých ložísk zvyšuje ich prevádzkovú životnosť a zabezpečuje vyššiu úroveň bezpečnosti v prevádzke koľajových vozidiel.

Pri plánovanom procese údržby resp. pri neplánovaných výpadkoch sú ložiská podrobované prehliadke a posúdeniu ich stavu. Na ložiskách sa nesmú vyskytovať žiadne poškodenia. V prípade zistenia poškodenia sú tieto ložiská nahradzované novými, pričom ich výmena môže byť nákladná a dodacia doba dlhá. Vzhliadnuc na charakter a mieru poškodenia ložiska môžu byť takéto ložiská po renovácií navrátené do prevádzky.

Tu je na mieste otázka, ako znížiť náklady na údržbu a zároveň zvýšiť prevádzkovú trvanlivosť a celkovú životnosť ložísk?

Odpoveďou je renovácia ložísk.


Renovácia je definovaná ako proces údržby na predĺženie prevádzkovej spôsobilosti a životnosti valivých ložísk, ktoré už boli v používaní.

Renováciu je možné popísať ako obnova funkčných časti ložiska, ktorá je vykonaná odobraním namáhaného objemu materiálu alebo náhradou valivých teliesok novou sadov teliesok resp. vnútorných krúžkov.

Renovácia valivých ložísk pre koľajové vozidlá je ďalšou službou KINEX BEARINGS, a. s. v segmente koľajových vozidiel. Túto službu ponúka KINEX BEARINGS, a. s. na certifikovanom pracovisku pri využití dlhodobých skúsenosti v oblasti výroby valivých ložísk. Službu je možné použiť pre nápravové valčekové ložiská do koľajových vozidiel pre nákladnú a osobnú prepravu. Ponúka krátke dodacie termíny, zrovnateľnú kvalitu a nižšie ceny renovovaných ložísk oproti novým ložiskám.

Kvalifikovanou renováciou od KINEX BEARINGS, a. s. môžu zákazníci získať nasledovné výhody:

  • Zníženie vlastných nákladov na údržbu
  • Predĺženie doby prevádzkovej trvanlivosti ložísk
  • Zlepšenie celkovej spoľahlivosti koľajových vozidiel
  • Zabránenie (vyhnutie sa) šrotovania
  • Zníženie dopadu na životné prostredie vďaka recyklácii ložísk

Analýzy nákladov a výnosov ukázali, že rekondíciou valivých ložísk v porovnaní s nákupom nových ložísk sa získava potenciál úspor, ktoré sa môžu dosiahnuť medzi 50 až 80%. Je to závislé na zložitosti a stave každého ložiska.

Valivé ložisko nemôže byť v zásade používané donekonečna, skôr či neskôr dôjde k únave materiálu. Trvanlivosť ložiska je počet otáčok, ktoré vykoná jeden krúžok k druhému krúžku a záťaže pokiaľ sa neobjavia prvé príznaky únavy materiálu na jednom z krúžkov alebo na valivom telese. Skúsenosti z kvalifikovanej renovácie ukazujú, že renovované ložiská môžu dosiahnuť takmer rovnakú životnosť a spoľahlivosť ako nové ložiská.