Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Žiadosť o zamestnanie

Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v súlade s ustanovením článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Súhlas“) Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s., so sídlom: 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 35 962 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. Sa, vložka č. 10613/L (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom informačného systému Uchádzači o zamestnanie, v ktorom spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie. (ďalej len „Dotknutá osoba“) 1. Ako Dotknutá osoba vyjadrujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: životopis (ďalej aj „osobné údaje“) Prevádzkovateľom. 2. Účelom spracúvania mojich osobných údajov je vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie u Prevádzkovateľa. 3. Doba trvania spracovania a uchovávania osobných údajov v rozsahu životopis, je určená a terminovaná na jeden rok, odo dňa udelenia tohto Súhlasu Dotknutej osoby. PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 4. Ako Dotknutá osoba ďalej udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie a uchovávanie životopisu mojej osoby, ktorý môže Prevádzkovateľ použiť na vyššie uvedené účely. 5. Tento súhlas udeľujem v súlade s ustanovením článku 7 GDPR a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a beriem na vedomie, že súhlas platí až do jeho prípadného odvolania, po celú dobu trvania účelu spracúvania údajov, na ktorý bol súhlas udelený. Tento súhlas je daný najdlhšie na obdobie jedného roka, odo dňa jeho udelenia. 6. Po uplynutí doby súhlasu nebudú osobné údaje Dotknutej osoby predmetom ďalšieho spracúvania. 7. Zároveň vyhlasujem, že v súlade s ustanoveniami článku 12 GDPR mi Prevádzkovateľ v transparentnej a zrozumiteľnej forme, formuloval jasne a jednoducho informácie uvedené v ustanoveniach čl. 13 a 14 GDPR a všetky oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR. 8. Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve: a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby podľa ustanovenia článku 15 GDPR, b) na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ustanovení článkov 16, 17 a 18 GDPR, c) namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa ustanovenia článku 21 GDPR, d) namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a o práve, aby sa na mňa predmetné rozhodnutie nevzťahovalo, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne automatizovaným rozhodovaním, vrátane profilovania podľa ustanovenia článku 22 GDPR, e) na prenosnosť osobných údajov podľa ustanovenia článku 20 GDPR, f) podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade ak som priamo dotknutá na svojich právach podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 9. Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ ma upovedomil, že, v prípade nárokovania mojich práv ako Dotknutej osoby, ho môžem kontaktovať na mail: personal@kinexbearings.sk alebo telefonicky: 041/5556222. Zodpovednou osobou je Vojčík & Privacy s.r.o., so sídlom: Rázusova 28, 040 01 Košice, IČO: 36 827 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V. 10. Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ je v súlade s ustanovením článku 34 GDPR, povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mi porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre moje práva. 11. Záverom vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať podľa ustanovenia článku 7 bod 3 GDPR. 12. Súčasne vyhlasujem, že som bol/a oboznámený/á s aktivitami, za účelom ktorých bol tento súhlas udelený, ako aj so spôsobom spracovania mojich osobných údajov.
Limit veľkosti pre každý súbor je 100 MB
captcha
Znovu načítať