Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

 

ETICKÝ 

KÓDEX 

 

KINEX BEARINGS, a.s. vedomá si dôležitosti etického správania sa v hospodárskych a medziľudských vzťahoch a v rámci zabezpečenia prevencie proti nekalému či protizákonnému jednaniu, vrátane vyvarovania sa prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti spoločnosti, prijíma tento Etický kódex:

 

NULOVÁ TOLERANCIA NEETICKÉHO A PROTIPRÁVNEHO KONANIA

 • KINEX BEARINGS, a.s. vyznáva vysoké mravné hodnoty a zásady a kladie dôraz na dodržiavanie právnych predpisov a zákonných noriem.
   
 • KINEX BEARINGS, a.s. netoleruje akékoľvek protiprávne, neetické či nekalé konanie.
   
 • Každý zamestnanec je povinný pracovať riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností a vyvarovať sa akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo ohroziť oprávnené záujmy KINEX BEARINGS, a.s., či jeho majetok.

 

OCHRANA DOBRÉHO MENA SPOLOČNOSTI

 • KINEX BEARINGS, a.s. je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a menom, ktoré je medzi širokou verejnosťou pojmom a stalo sa synonymom pre produkty, ktoré KINEX BEARINGS, a.s. vyrába.
   
 • Zamestnanci dbajú na udržaní dobrého mena spoločnosti a vyvarujú sa akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo dobré meno spoločnosti ohroziť či poškodiť.
   
 • Zamestnanci zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania a ktoré v záujme spoločnosti nemôžu zdieľať tretím osobám.
 

PREVENCIA NEETICKÉHO A PODVODNÉHO KONANIA

 • Všetky svoje rozhodnutia pri plnení svojich pracovných povinností robia zamestnanci KINEX BEARINGS, a.s. v prospech a v súlade s najlepšími záujmami KINEX BEARINGS, a.s.
   
 • Zamestnanci nemôžu pri výkone svojej práce zohľadňovať osobné záujmy či prospech na úkor záujmu a prospechu KINEX BEARINGS, a.s.
   
 • Zamestnanci neprijmú či neposkytnú dar či pohostenie, ktoré by mohlo do budúcna vytvárať záväzok voči pôvodcovi daru alebo pohostenia, alebo len náznak takého záväzku so zohľadnením zdravého rozumu, miestnych zvyklostí či praxe.
   
 • Zamestnancom, obchodným partnerom i zákazníkom KINEX BEARINGS, a.s. je umožnené upozorniť na neetické či podvodné konanie k tomu zavedenými postupmi.
 

KVALITA DODÁVATEĽOV = KVALITA PRODUKTOV = SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

 • KINEX BEARINGS, a.s. si je vedomý dôležitosti ľudského potenciálu, nielen v podobe svojich zamestnancov, ale i svojich dodávateľov a zákazníkov.
   
 • KINEX BEARINGS, a.s. a jeho zamestnanci sú odborníkmi vo svojom odbore a rešpektujú oprávnené záujmy a požiadavky svojich obchodných partnerov.
   
 • Ústretovosť a korektné vzťahy sú základom obchodného úspechu.
   
 • Dodávatelia sú vyberaní s vysokou starostlivosťou, aby bol dodržaný maximálny štandard kvality produktov k spokojnosti zákazníkov.
   
 • Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. je držiteľom certifikátov ISO 9001; ISO 14001; ISO/TS 16949; AS 9001; OHSAS 18001; NADCAP, IRIS, TSI.
 

ZÁVÄZNOSŤ ETICKÉHO KÓDEXU

 • Etický kódex KINEX BEARINGS, a.s. je záväzný nielen pre zamestnancov, ale požiadavka dodržiavanie princípov v ňom uvedených bude prenášaná aj na obchodných partnerov KINEX BEARINGS, a.s.
   
 • V nadväznosti na Etický kódex KINEX BEARINGS, a.s. sa prijímajú vykonávacie pravidlá k Etickému kódexu, ktorých cieľom je stanoviť podrobnejšie zásady a pravidlá pre jeho zavedenie a dodržiavanie v spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s.