Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Sme strojárska spoločnosť zameraná na vývoj a výrobu:

 • radiálnych jednoradových guľkových a valčekových ložísk a ich komponentov pre strojársky a koľajový priemysel a výrobou obrábacích strojov a špeciálneho náradie vo VP KNM,
 • špeciálnych dvojradových guľkových a valčekových ložísk pre automobilový, textilný a letecký priemysel vo VZ KBY,
 • všeobecnú strojársku výrobu, výrobu náradia, komponentov pre letecký a zbrojársky priemysel a výrobu a montáž oceľových konštrukcií v prevádzke MACHINERY.

Hlavným záujmom spoločnosti KB je uspokojenie potrieb zákazníkov pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov na životné prostredie a spotrebu energií vo výrobných procesoch. Spoločnosť KB vytvára bezpečné a zdravé pracovné podmienky pre svojich zamestnancov.

Pre realizáciu tohto zámeru sa vedenie spoločnosti KB zaväzuje:

 • chrániť životné prostredie formou prevencie, znižovaním alebo riadením produkcie odpadov, emisií do ovzdušia, znečisťujúcich látok do vody a pôdy, množstva používaných jedov vo výrobe
 • zaistiť bezpečné a zdravé pracovné podmienky, týkajúce sa prevencie pracovných úrazov a poškodenia zdravia zamestnancov na všetkých pracoviskách a pri všetkých činnostiach
 • dodržiavať záväzky vyplývajúce z právnych predpisov ako aj záväzky vyplývajúce z dobrovoľných dohôd prijatých v rámci spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. v oblasti ochrany  životného prostredia, používania energií a v oblasti zaistenia bezpečného a zdravého pracovného prostredia
 • pri zavádzaní nových technológií a modernizácii zariadení účinnými opatreniami sústavne znižovať zdroje zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia a navrhovať produkty a výrobno-technologické procesy takým spôsobom, aby bol minimalizovaný ich nežiaduci vplyv na životné prostredie a vznik environmentálnych a energetických aspektov pri výrobe, distribúcii, použití, likvidácii a recyklácii produktov a polotovarov.
 • spolupracovať s externými poskytovateľmi a zmluvnými partnermi, podporovať nákup energeticky účinných produktov a služieb a podieľať sa na systémovom riadení ochrany životného prostredia, hospodárenia s energiami a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a noriem zabezpečujúcich podmienky bezpečnej práce.
 • zabezpečovať, zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom odstrániť nebezpečenstvá a znížiť riziká na zdraví vplyvom technologických procesov, technických zariadení, ľudského faktora a pracovného prostredia
 • na základe analýzy zistených nebezpečenstiev, ohrození a rizík vytvárať pracovné podmienky a cieľom eliminovať všetky nepriaznivé riziká spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku
 • rozvíjať povedomie zamestnancov a tým ich motivovať k posilneniu zodpovednosti za environmentálne správanie a hospodárenie s energiami
 • viesť otvorený dialóg s verejnosťou, orgánmi štátnej správy a samosprávy, záujmovými skupinami v oblasti životného prostredia, hospodárenia s energiami a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
 • spolupracovať so zamestnancami a ich zástupcami, poskytovať vhodné a zodpovedajúce finančné, personálne a časové zdroje pre realizáciu opatrení realizácie politiky
 • na základe tejto politiky prijímať každoročne ciele pre daný kalendárny rok
 • udržiavať a neustále zlepšovať zavedený systém manažérstva založený na medzinárodných normách ISO 14 001, ISO 50 001 a ISO 45 001 tak, aby sa zabezpečila jeho trvalá vhodnosť, adekvátnosť a efektívnosť

Vedenie spoločnosti plne podporuje vyhlásenú environmentálnu  a energetickú politiku a politiku BOZP, ktorá je vhodná pre účely a kontext organizácie, vrátane povahy, rozsahu, environmentálnych a energetických dopadov, nebezpečenstiev a rizík, ktoré vyplývajú z jej činností, produktov a poskytovaných služieb. Pri jej plnení sa zaväzuje, že bude túto politiku dodržiavať a jej dodržiavanie bude vyžadovať aj od zamestnancov spoločnosti, externých poskytovateľov a všetkých relevantných zainteresovaných strán.