Dvojradové naklápacie guľkové ložiská

Dvojradové naklápacie guľkové ložiská majú dva rady guliek a guľovú obežnú dráhu vo vonkajšom krúžku. Tým je umožnené určité naklopenie vnútorného krúžku voči vonkajšiemu krúžku okolo stredu ložiska bez toho, aby sa tým narušila správna funkcia ložiska.

Ložiská sú vhodné pre uloženia, kde sa predpokladá určitá nesúososť dier v ložiskových telesách, alebo priehyb a kmitanie hriadeľa pri veľkej vzájomnej vzdialenosti ložísk. Ložiská sú nerozoberateľné. Vzhľadom k ich malému stykovému uhlu a nedokonalému primknutiu guliek k obežným dráham nie sú vhodné pre zachytávanie väčších axiálnych síl. Ložiská sa vyrábajú s valcovou alebo s kužeľovou dierou.

 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery dvojradových naklápacích guľkových ložísk uvedených v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15. Rozmery upínacích puzdier súhlasia s rozmermi podľa ISO 113.

Označovanie

Označovanie ložísk v základnom vyhotovení a vo vyhotovení s kužeľovou dierou (K) je uvedené v rozmerových tabuľkách. Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi.

Kužeľová diera

Dvojradové naklápacie guľkové ložiská sa vyrábajú s valcovou alebo kužeľovou dierou (K), s kužeľovitosťou 1 : 12, ako je uvedené v rozmerových tabuľkách. Ložiská sa upevňujú na valcové hriadele pomocou upínacích puzdier. Označovanie puzdier k prislúchajúcim jednotlivým ložiskám je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.

Klietky

Dvojradové naklápacie guľkové ložiská majú plechovú oceľovú klietku, ktorá sa neoznačuje. Ložiská 12, 13 rady jednodielnu a ložiská 22, 23 rady dvojdielnu klietku. Pre zvláštne prípady uloženia sa vyrábajú niektoré ložiská, ktoré majú polyamidovú klietku, ktorá sa označuje TNGH. Dodávku ložísk s týmito klietkami je potrebné vopred prerokovať.

Presnosť

Dvojradové naklápacie guľkové ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0 (znak P0 sa neuvádza). Pre zvláštne prípady uloženia, náročné na presnosť alebo pracujúce pri vysokej frekvencii otáčania, sa dodávajú ložiská vo vyššom stupni presnosti P6.

Radiálna vôľa

Bežne vyrábané dvojradové naklápacie guľkové ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou (C2) alebo zväčšenou (C3, C4) axiálnou vôľou.

Naklopiteľnosť

Dvojradové naklápacie guľkové ložiská sa môžu vyklápať zo strednej polohy bez toho, aby došlo k narušeniu správnej funkcie ložiska o hodnoty uvedené v tabuľke.

 

Typ ložiska Prípustné naklopenie
13, 23
12, 22 2°30´

 

Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie

Pr = Fr + Y1 Fa            pre       Fa/Fr ≤ e

Pr = 0,65 Fr + Y2 Fa     pre       Fa/Fr > e

 

Hodnoty koeficientov e, Y1, Y2 pre jednotlivé ložiská sú uvedené v rozmerových tabuľkách.

Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie

Por = Fr + Yo Fa

 

Hodnoty koeficientov Yo pre jednotlivé ložiská sú uvedené v rozmerových tabuľkách.