Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom pre vysokú frekvenciu otáčania

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom určené pre vysoké frekvencie otáčania a vysokú presnosť uloženia, sa od bežných guľkových ložísk s kosouhlým stykom odlišujú vnútornou konštrukciou ložiskových krúžkov, veľkosťou stykového uhla guľky s obežnými dráhami ložiskových krúžkov, vyhotovením klietky a vysokým stupňom presnosti chodu.

Ložiská sú nerozoberateľné a ich vhodným usporiadaním v uložení sa dosiahne požadovaná tuhosť a presnosť uloženia. Pre obzvlášť vysoké otáčky s požiadavkou na nízke trenie, nízky vývin tepla v ložisku, čo sa prejaví menším zaťažením mazania a vyššou životnosťou uloženia sa vyrábajú ložiská s keramickými guľkami.

KINEX BEARINGS, a.s. dodáva jednoradové guľkové ložiská s uhlom styku α = 10°, α = 12°, α= 15°, α = 25° a α = 26°.

 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK

Ďalšie informácie

Ložiská majú textgumoidovú klietku, vedenú vnútorným krúžkom (TB) alebo vonkajším krúžkom (TA). Časť sortimentu má masívnu mosadznú klietku, vedenú vnútorným krúžkom (MB). Ložiská s uhlom styku α = 10° (označenie B72..CBTB a B72..CBTA) boli konštruované pre uloženie hriadeľa vybrusovacích elektrovretien. Ložiská sú vyrábané v stupni presnosti P4 podľa STN ISO 492 alebo v sprísnenom stupni presnosti P4A (ložiská v presnosti P4A sa v minulosti dodávali s prídavným označením TPF 1148).

Ložiská s uhlom styku α = 12° (označenie B70..CATB a B72..CATB) a s uhlom styku α = 26° (označenie B70..AATB a B72..AATB) boli konštruované pre rotačné uloženia vretien a vreteníkov obrábacích strojov a podobných rýchlobežných zariadení vyžadujúcich vysokú presnosť uloženia. Ložiská sú obvykle vyrobené v stupni presnosti P5, P4 podľa STN ISO 492.

Ložiská s uhlom styku α = 15° (označenie B70..CTA, C B70..CTA, B72.. CTA, C B72..CTA) a α = 25° (označenie B70..ATA, C B70..ATA, B72..ATA a C B72..ATA) majú klietku vedenú nesymetrickým vonkajším krúžkom a sú vyrá- bané v stupni presnosti P4 a P4A.

Výrobky s uhlom styku α = 10°, α = 12° a α = 26° boli v minulosti konštruované pre konkrétne uloženia a dajú sa využiť i v nových uloženiach za predpokladu, že konštrukcia a funkčné parametre výrobku uvedené v rozmerových tabuľkách zodpovedajú požiadavke uloženia hlavne z pohľadu mazania ložísk.

Hlavné rozmery

Hlavné a pripojovacie rozmery ložísk uvedené v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15.

Označovanie

Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách. Modifikácia od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi podľa STN 02 4608. Význam jednotlivých znakov pre jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom je uvedený v schéme značenia. U ložísk vyrobených v stupni presnosti P4, P4A, P2 a ložísk univerzálne združených sa na krúžkoch a vonkajšom obale uvedie hodnota ΔDmp, Δdmp.

ΔDmp - odchýlka stredného vonkajšieho priemeru v jednotlivej radiálnej rovine,

Δdmp - odchýlka stredného priemeru diery v jednotlivej radiálnej rovine.

Presnosť

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom sa bežne vyrábajú v stupni presnosti P5, P4, P2 podľa STN ISO 492. Tolerancie rozmerov a odchýlky geometrie funkčných plôch ložísk vyrobených v presnosti P4A, udáva tabuľka:

Vnútorná vôľa

Vnútorná vôľa v ložisku musí zabezpečiť požadovaný uhol styku guliek s obežnými dráhami krúžkov.

Materiál

Pre výrobu krúžkov a oceľových guliek sa používa vysoko čistá pretavená ložisková oceľ.
Keramické guľky sú vyrobené z materiálu Si3N4.

Ložiská združené do dvojíc

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom pre vysoké frekvencie otáčania sa dodávajú samostatne alebo združené.

Jednotlivé spôsoby združovania do dvojíc:

1. Ložiská združené do dvojíc chrbtami k sebe (O)

Dvojica sa vyznačuje veľkou tuhosťou voči naklopeniu a môže prenášať axiálne sily v obidvoch smeroch, avšak tieto sily zachytáva vždy len jedno z ložísk. Dvojica je vhodná pre zachytávanie klopných momentov.

2. Ložiská združené do dvojíc čelami k sebe (X)
Dvojica sa vyznačuje o niečo menšou tuhosťou voči naklopeniu ako pri usporiadaní do O a schopnosťou prenášať axiálne sily v obidvoch smeroch, avšak tieto sily zachytáva vždy len jedno ložisko z dvojice.

3. Ložiská združené do dvojíc za sebou - tandem (T)
Dvojica sa vyznačuje veľkou tuhosťou a je vhodná pre zachytávanie axiálnych síl pôsobiacich v jednom smere.

4. Ložiská univerzálne združené (U)
Tieto ložiská sa v uložení spravidla združujú do dvojíc na spôsob „O“, „X“, „T“. Vyrábajú sa z ľahkým predpätím (UL) alebo so stredným predpätím (UM). Ložiská sa dodávajú balené po jednom alebo dvoch kusoch. Ďalšie spôsoby je možné dojednať s výrobcom ložísk. 

Združená dvojica ložísk sa dodáva v spoločnom balení. Ložiská z rôznych dvojíc nie sú vzájomne zameniteľné. Miesto najväčšieho radiálneho hádzania krúžku je označené ryskou na čelách. Vzájomná poloha ložísk voči sebe, resp. poradie združených ložísk je označené zbiehajúcimi sa čiarami v tvare „V“ na vonkajších valcových plochách združenej zostavy. Ložiská sa montujú do uloženia tak, aby rysky, označujúce miesta najväčšieho radiálneho hádzania príslušných ložiskových krúžkov (vnútorných alebo vonkajších), ležali na priamke rovnobežnej s osou hriadeľa. Údaj o mieste najväčšieho radiálneho hádzania slúži k minimalizovaniu vplyvu radiálneho hádzania plôch uloženia. 

Združené dvojice ložísk v usporiadaní O a X sa dodávajú s axiálnym predpätím malým (L), stredným (M) alebo veľkým (S), Ložiská univerzálne združené balené po dvoch kusoch (DUL) sú zameniteľné a neznačia sa na povrchu šipkou.

Axiálne predpätie

Hodnoty axiálneho predpätia Fp pri združovaní ložísk sú uvedené v rozmerových tabuľkách. Hodnoty základnej dynamickej únosnosti Cr a základnej statickej únosnosti Cor pre jedno ložisko sú uvedené v rozmerových tabuľkách. Základná radiálna dynamická únosnosť združenej skupiny ložísk je Crs = Cr . i 0,7

Základná radiálna statická unosnosť združenej skupiny ložísk je: Cors = Cr . i 

Kde:

Cr a Cor – sú hodnoty radiálnych základných únosností v kN príslušného ložiska uvedené v rozmerových tabuľkách,
i – počet združených ložísk v skupine

Medzná frekvencia otáčania

Prevádzkové otáčky uloženia sú okrem konštrukcie a presnosti vyhotovenia ložiska dané i počtom ložísk, ich usporiadaním, energetickými, silovými a geometrickými parametrami uloženia. V rozmerových tabuľkách sú uvedené smerné hodnoty
medzných otáčok pre jedno ložisko. Doporučené otáčky pre združované ložiská sú uvedené v nasledovnej tabuľke: Pre sady ložísk s usporiadaním do „X“, při väčších vzdialenostiach ložísk od seba je nutné počítať s miernym znížením otáčok, pri usporiadaní „OT“ je predpoklad ich mierneho zvýšenia.

Ložiská združené do trojíc a štvoríc

Pre zvláštne prípady presných uložení s požiadavkami na vyššie pevnostné parametre uloženia, sa dodávajú jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom združené do trojíc alebo štvoríc. Príklady najčastejších spôsobov združovania sú uvedené na obrázku:

Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie

Ložiská s uhlom styku α = 25° a α = 26° (A a AA)

Jednotlivé ložiská a združené dvojice do „T“

Pr = Fr        pre        Fa/Fr ≤ 0,68
Pr = 0,41Fr + 0,87Fa       pre       Fa/Fr > 0,68
 

Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie

Ložiská s uhlom styku α = 25° a α = 26°

Jednotlivé ložiská a združené dvojice do „T“

Por = 0,5Fr + 0,37Fa (Por ≥ Fr)

Združené dvojice do „O“ a „X“

Por = Fr + 0,74Fa

 

Ložiská s uhlom styku α = 15°

Jednotlivé ložiská a združené dvojice do „T“

Por = 0,5Fr + 0,46Fa (Por ≥ Fr)

Združené dvojice do „O“ a „X“

Por = Fr + 0,92Fa

 

Ložiská s uhlom styku α = 12°

Jednotlivé ložiská a združené dvojice do „T“

Por = 0,5Fr + 0,47Fa (Por ≥ Fr)

Združené dvojice do „O“ a „X“

Por = Fr + 0,94Fa

 

Ložiská s uhlom styku α = 10°

Jednotlivé ložiská a združené dvojice do „T“

Por = 0,6Fr + 0,5Fa (Por ≥ Fr)

Združené dvojice do „O“ a „X“

Por = Fr + 0,97Fa

Tolerancie pre opracovanie dielov uloženia

Využitie parametrov vysokopresných jednoradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom je možné iba pri zabezpečení zrovnateľných parametrov funkčných plôch uloženia. Odskúšané a odporúčané tolerancie a presnosti tvaru funkčných plôch uloženia sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.