Obojsmerné axiálne guľkové ložiská

Obojsmerné axiálne guľkové ložiská majú dve klietky s guľkami umiestnené medzi stredným hriadeľovým krúžkom a dvoma telesovými krúžkami s rovnými úložnými plochami. Stredný – hriadeľový krúžok má obežné dráhy pre guľky na obidvoch stranách a upevňuje sa na čape.

Obojsmerné axiálne guľkové ložiská môžu prenášať axiálne zaťaženie, pôsobiace v oboch smeroch. Radiálne sily nemôžu prenášať.

 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery axiálnych guľkových ložísk uvedených v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 104.

Označovanie

Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách. Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi podľa STN 02 4608.

Klietky

Axiálne guľkové ložiská majú plechovú oceľovú klietku, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady uloženia sa vyrábajú niektoré ložiská s masívnou mosadznou klietkou (M). Dodávku ložísk s týmito klietkami je potrebné prerokovať.

Presnosť

Axiálne guľkové ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0 (znak P0 sa neuvádza). Pre zvláštne prípady uloženia, náročné na presnosť sa dodávajú ložiská vo vyšších stupňoch presnosti P6. Medzné hodnoty odchýlok presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v STN ISO 199.

Naklopiteľnosť

Axiálne guľkové ložiská vyžadujú čo najpresnejšiu súososť úložných plôch, pretože akákoľvek nesúososť spôsobuje zvýšené napätie v styku valivých telies s obežnými dráhami. Preto nie sú axiálne guľkové ložiská vhodné k prenášaniu síl pri vzájomnej nesúososti hriadeľových a telesových krúžkov.

 

Axiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie

Pa = Fa [kN]

 

Minimálne axiálne zaťaženie

Pri vyšších frekvenciách otáčania vzniká pri použití axiálnych guľkových ložísk nebezpečie prekĺzavania guliek medzi obežnými dráhami krúžkov v dôsledku odstredivých síl, a to vtedy, ak klesne axiálne zaťaženie Fa pod určitú minimálnu hodnotu, ktorá sa môže vypočítať z rovnice:

kde:

Fa min – minimálne axiálne zaťaženie [kN]

nmax – maximálna frekvencia otáčania [min-1]

M – koeficient minimálneho axiálneho zaťaženia (hodnoty sú uvedené v rozmerových tabuľkách)

 

Ak je vonkajšie axiálne zaťaženie malé (menšie ako Fa min), alebo ak dochádza pri prevádzke k odľahčenie ložiska, napr. jedného radu guliek v obojsmerných axiálnych guľkových ložiskách, resp. jedného ložiska pri použití dvojice jednosmerných ložísk, je potrebné zabezpečiť minimálne axiálne zaťaženie, napr. pomocou pružín.

 

Axiálne ekvivalentné statické zaťaženie

Poa = Fa [kN]