Jednoradové valčekové ložiská

Jednoradové valčekové ložiská sa vyrábajú v niekoľkých konštrukčných vyhotoveniach.

Vyhotovenie NU má valčeky vedené medzi nákružkami na vonkajšom krúžku, vyhotovenie N medzi nákružkami na vnútornom krúžku. Obe vyhotovenia dovoľujú vzájomné axiálne posunutie krúžkov oboma smermi.

Vyhotovenie NJ má dva vodiace nákružky na vonkajšom krúžku a jeden na vnútornom krúžku, vyhotovenie NF má dva vodiace nákružky na vnútornom krúžku a jeden na vonkajšom krúžku. Obe vyhotovenia umožňujú prenášať obmedzené axiálne sily v jednom smere.

Vyhotovenie NUP má naviac oproti vyhotoveniu NJ pridaný plochý príložný krúžok, tvoriaci druhé oporné čelo na vnútornom krúžku, čo umožňuje ložisku prenášať obmedzené axiálne sily v oboch smeroch.

Axiálne vedenie v oboch smeroch sa dá dosiahnuť použitím tvarových príložných krúžkov HJ pre ložiská vo vyhotovení NJ a v jednom smere pre ložiská vo vyhotovení NU. Označenie tvarových príložných krúžkov prislúchajúcich k jednotlivým ložiskám je uvedené v rozmerových tabuľkách.

Jednoradové valčekové ložiská majú v porovnaní s rovnako veľkými jednoradovými guľkovými ložiskami vyššiu únosnosť a sú vhodné pre uloženia s veľkým radiálnym zaťažením, vysoké frekvencie otáčania a vtedy, keď sa vyžaduje pevné uloženie oboch krúžkov.

 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery jednoradových valčekových ložísk, uvedených v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15.

Označovanie

Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v tabuľkovej časti publikácie. Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi podľa STN 02 4608. Význam najčastejšie používaných znakov je v nasledovnej tabuľke.

Znak Príklad označenia Význam
R R NU205 Ložisko bez jedného (odoberateľného) krúžku
L LNU206 Samostatný odoberateľný krúžok rozoberateľného ložiska
C3 NJ311 C3 Radiálna vôľa väčšia ako normálna
R... NU210 R70-90 Radiálna vôľa v nenormalizovanom rozsahu (rozsah v µm)
E NU2209E Zmena vnútornej konštrukcie, vyššia únosnosť
M NJ219M Mosadzná klietka spájaná oceľovým nitom
M1 NJ207EM1 Mosadzná klietka spájaná beznitovým spojom
TNG NIJ306ETNG Masívna klietka z polyamidu s plnidlom, vedená na valčekoch
N NU207N Drážka pre poistný krúžok na vonkajšom krúžku
NR NU206NR Drážka pre poistný krúžok na vonkajšom krúžku a vložený poistný krúžok
P6 NU217 P6 Vyšší stupeň presnosti
S0 NU220 C3S0 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 150 °C
S1 NU220 C3S1 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 200 °C
S2 NU220 C3S2 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 250 °C

 

Klietky

Jednoradové valčekové ložiská majú plechovú oceľovú klietku, vedenú na valčekoch, ktorá sa neoznačuje.

Pre zvláštne prípady uloženia sa vyrábajú ložiská aj s plastovými, prípadne mosadznými klietkami.

Prídavný znak pre plastovú klietku je TNG, ktorý znamená, že sa jedná o jednodielnú klietku vyrobenú z polyamidu PA 6.6., vystuženého 25% obsahom sklených vlákien.

Mosadzné klietky sa vyrábajú v dvoch vyhotoveniach, kde pre znak M je mosadzná klietka spájaná oceľovým nitom a pre znak M1 je spojenie príruby a telesa klietky zabezpečené rozlisovaním koncov stojiniek.

V pripade požiadavky na vedenie mosadznej klietky na vonkajšom krúžku MA, alebo vnútornom krúžku MB je potrebné dodávku ložísk vopred prerokovať.

Presnosť

Ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, ktorý sa neoznačuje. Dodávajú sa tiež ložiská pre náročnejšie druhy uložení vo vyššom stupni presnosti P6, P5 a P4.

Radiálne vôle

Bežne vyrábané ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou vôľou C2 alebo zväčšenou radiálnou vôľou C3, C4 a C5.

V základnom označení ložiska sa znaky pre stupeň presnosti a radiálnej vôle spájajú, napr.:

P6 + C3 = P63

P6 + C4 = P64, atp.

Ložiská s tvarovými príložnými krúžkami

Tvarové príložné krúžky typu HJ2, HJ2E, HJ3, HJ3E a HJ4 je možné použiť pre ložis­ká v konštrukčnom vyhotovení NJ a N U.

Príklady označovania ložísk:

NJ2 + HJ2 = NH2

NJ3 + HJ3 = NH3

NJ4 + HJ4 = NH4

NU2 + HJ2 = NUJ2

NU3 + HJ3 = NUJ3

NU4 + HJ4 = NUJ4

Ložiská bez vnútorného krúžku

Pre uloženia, kde je obmedzený pries­tor pre zabudovanie ložísk, sa dodávajú jednoradové valčekové ložiská bez vnútor­ného krúžka označené R NU. Obežnú dráhu vnútorného ložiskového krúžku tvorí priamo kalený a brúsený čap.

Tolerancia rozmeru na čape je spravi­dla „g6" pre normálnu radiálnu vôľu, „f6" pre zväčšenú radiálnu vôľu a „h5" pre zmenšenú radiálnu vôľu. Odchýlky kruho-vitosti a valcovitosti „obežnej dráhy", v tomto prípade čapu nesmú byť väčšie, ako sú odchýlky pre stupeň presnosti IT3. Drsnosť povrchu pre túto plochu má byť Ra = 0,2 a pre menej náročné uloženia Ra = 0,4.

Hodnoty základných únosností Cr a Cor uvedené v tabuľkovej časti, platia pre ložiská RNU za predpokladu, že tvrdosť na povrchu čapu bude v rozsahu 59 až 65 HRC. S klesajúcou hodnotou tvrdosti kle­sajú aj hodnoty únosnosti Cr, ktorú je potrebné upraviť násobením koeficientom fh z nasledujúcej tabuľky. Minimálna hĺbka prekalenia čapu po obrúsení je závislá od priemeru valčekov a veľkosti zataženia a má byť 1 až 3 mm.

 

Tvrdosť HRC 58 56 54 51 48 45 40 35 30
Koeficient fn 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2

 

Naklopiteľnosť

Vzájomná naklopiteľnosť krúžkov jednoradových valčekových ložísk je veľmi malá. Prípustné hodnoty naklopenia sú uvedené v tabuľke.

Typ ložiska                                                        Zaťaženie
                                                    malé (Fr<0,1Cor)      veľké (Fr>=0,1Cor)
NU10, NU2, NU3, NU4                            2'-3'                          5'-7'
NU22, NU23                                           1'-3'                          3'-4'
Vyhotovenia NJ, NUP, N1)
všetkých rozmerových skupín                 1'-2'                          3'-4'

1) Menšie hodnoty z dvojice čísel platia pre ložiská šírkového radu 2 a vyššieho

Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie

V prípade použitia jednoradových valčekových ložísk výlučne s radiálnym zaťažením bez axiálnych síl sa dynamické zaťaženie vypočíta zo vzťahu:

Pr = Fr [kN]

Pokiaľ sa ložiská používajú aj na prenos axiálnych síl, dynamické zaťaženie sa vypočíta zo vzťahu:

Pr = Fr              pre                Fa/Fr ≤ e

Pr = 0,92 Fr + Y. Fa              pre           Fa/Fr > e

kde

e = výpočtový súčiniteľ

e = 0,2 pre ložiská radu 2, 3, 4

e = 0,3 pre ložiská radu 22, 23

 

Y = súčiniteľ axiálneho zaťaženia

Y = 0,6 pre ložiská radu 2, 3, 4

Y = 0,4 pre ložiská radu 22, 23

 

Pre spoľahlivú prácu valčekových ložísk, ktoré prenášajú axiálne zaťaženie je nutné zabezpečiť súčasné zaťaženie radiálnou silou, pričom pomer Fa/Fr by nemal prekročiť hodnotu 0,5.

Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie

Pre staticky zaťažené valčekové ložiská platí:

Por = Fr [kN]