Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom majú obežné dráhy v takej polohe, že spojnica ich stykových bodov s guľkami zviera s kolmicou na os ložiska ostrý, tzv. stykový uhol.

Ložiská vo vyhotovení B majú stykový uhoľ α = 40° a veľký počet guliek s dobrým primknutím, čo zaručuje ich vysokú únosnosť.

Môžu zachytávať radiálne zaťaženia, pôsobiace súčasne s relatívne veľkými axiálnymi silami v jednom smere. Z toho dôvodu sa montujú spravidla dve ložiská proti sebe, čím sa dosiahne axiálne vedenie v obidvoch smeroch.

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom vo vyhotovení AA majú stykový uhol α = 26° sú určené pre uloženia s relatívne väčším axiálnym zaťažením.

Ložiská vo vyhotovení B a AA sú nerozoberateľné, hoci majú na obidvoch krúžkoch iba jeden nákružok.

 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK

Vysvetlivky

..AA plechová klietka, α = 26° ..BTNG plastová klietka, α = 40°
..B plechová klietka, α = 40° ..BETNG plastová klietka, α = 40° ložisko s vyššou únosnosťou
 

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery jednoradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom, uvedených v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15

Označovanie

Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách. Modifikácia od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi podľa STN 02 4608.

Presnosť

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0 ( znak P0 sa neuvádza ). Pre zvláštne prípady uloženia, náročné na presnosť alebo pracujúce pri vysokej frekvencii otáčania, sa dodávajú ložiská vo vyššom stupni presnosti P6. Medzné hodnoty odchýliek presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v ISO 492.

Vnútorná vôľa

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom sa obvykle montujú v dvojiciach. U týchto dvojíc sa vhodná prevádzková vôľa, resp. predpätie nastavuje pri montáži a závisí od konštrukcie uloženia a prevádzkových podmienok.

Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom vo vyhotovení B

(α = 40°)

Pr = Fr       pre       Fa/Fr ≤ 1,14

Pr = 0,35 + 0,57Fa      pre      Fa/Fr > 1,14

 

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom vo vyhotovení AA

(α = 26°)

Pr = Fr       pre        Fa/Fr ≤ 0,68

Pr = 0,41Fr + 0,87Fa      pre         Fa/Fr > 0,68

Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom vo vyhotovení B

(α = 40°)

Por = 0,5Fr + 0,26Fa

 

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom vo vyhotovení AA

(α = 26°)

Por = 0,5Fr + 0,37Fa

Naklopitelnosť

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom montované vo dvojiciach sú citlivé na vzájomnú nesúosovosť ložiskových krúžkov. Nesúosovosť vyvoláva prídavné zaťaženie ložiska, čím skracuje jeho trvanlivosť.

Klietky

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom rady majú plechovú oceľovú klietku, ktorá sa neoznačuje.

Pre zvláštne prípady uloženia sa vyrábajú niektoré ložiská, ktoré majú polyamidovú klietku, ktorá sa označuje TNG.

Dodávku ložísk s touto klietkou je potrebné vopred prerokovať.