Jednoradové guľkové ložiská (s krytmi alebo tesneniami)

Jednoradové guľkové ložiská majú na obidvoch krúžkoch pomerne hlboké obežné dráhy bez plniaceho otvoru a sú nerozoberateľné. Optimálnou veľkosťou guliek a ich primknutím k obežným dráham dosahujú relatívne vysoké únosnosti. Môžu zachytávať radiálne i axiálne zaťaženia v obidvoch smeroch a sú vhodné i pre vysoké frekvencie otáčania. Vyrábajú sa v širokom sortimente a sú najrozšírenejším druhom valivých ložísk.

V tabuľkovej časti sú spracované základné parametre ložísk pre nasledovné podskupiny:

Miniatúrne ložiská
Tenkostenné ložiská rady 618 a 619
Štandardný sortiment rady 160, 60, 62, 63 a 64

 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery jednoradových guľkových ložísk, uvedených v rozmerových tabuľkách, okrem jednoradových guľkových ložísk rozoberateľných typu E a BO, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15. Rozmery drážok pre poistné krúžky súhlasia s medzinárodnou normou ISO 464.

 

Vyhotovenia

Jednoradové guľkové ložiská s krytmi na jednej alebo na obidvoch stranách sa vyrábajú s krycími plechmi (Z, -2Z, resp. ZR, -2ZR) alebo s tesnením (RS, -2RS, resp. RSR, -2RSR). Krycie plechy vytvárajú bezdotykové tesnenie. Ložiská sa vyrábajú v pôvodnom vyhotovení s osadením pre krycí plech na vnútornom krúžku (Z, -2Z) alebo v novom vyhotovení s krycím plechom a hladkým nákružkom vnútorného krúžku (ZR, -2ZR).

V ložiskách s tesnením tvoria tesniace krúžky z gumy navulkanizovanej na kovových výstuhách účinné dotykové tesnenie. Ložiská sa vyrábajú vo vyhotovení so zaobleným osadením na vnútornom krúžku (RS, -2RS) alebo v novom vyhotovení s tesnením a hladkým nákružkom vnútorného krúžku (RSR, -2RSR).

Ložiská s tesnením sa môžu používať pre teploty v rozsahu -30 °C až 100 °C. Dodávky ložísk s tesnením pre teplotný rozsah od -60°C do 150°C (RS2, -2RS2) je potrebné vopred prerokovať. Kryty a tesniace krúžky sú upevnené v zápichu vonkajšieho krúžku a nie sú odoberateľné.

Ložiská s krytmi na obidvoch stranách (-2Z, -2RS, resp. -2ZR, -2RSR) sú plnené kvalitným plastickým mazivom, ktorého vlastnosti zabezpečujú mazanie spravidla po celú dobu trvanlivosti ložiska pri normálnych prevádzkových podmienkach. Ložiská v tomto vyhotovení nie je možné domazávať a môžu sa používať pre prevádzkové teploty v rozsahu -30°C až 100°C. Dodávku ložísk s iným plastickým mazivom je potrebné vopred prerokovať.

Plastické mazivo

Pre ložiská s krytom na oboch stranách sa pre označenie náplne plastickým mazivom iným ako bežným používajú znaky, ktorých prvé dve písmená určujú rozsah prevádzkovej teploty (znak podľa STN 02 4608) a tretie písmeno názov maziva.

TL - mazivo pre nízku prevádzkovú teplotu (od -60 °C do 100 °C)
TM - mazivo pre stredné prevádzkové teploty (od -30 °C do 110 °C)
TH - mazivo pre vysoké prevádzkové teploty (od -30 °C do 200 °C)
TW - mazivo pre nízke i vysoké prevádzkové teploty (od -40 °C do 150 °C)

Poznámka: Znaky mazív pre stredné prevádzkové teploty sa nemusia na ložiskách uvádzať.

Kužeľová diera

Pre niektoré menej náročné uloženia, napr. v poľnohospodárskych strojoch, atď., sa vyrábajú niektoré veľkosti jednoradových guľkových ložísk typu 62 a 63 s kužeľovou dierou (K) s kužeľovitosťou 1:12. Tieto ložiská sa vyrábajú i vo vyhotovení s krytom na obidvoch stranách. Ložiská sa upevňujú na valcový čap pomocou upínacích puzdier typu H2, resp. H3 alebo priamo na kužeľový čap.

Klietky

Jednoradové guľkové ložiská majú v základnom vyhotovení klietku lisovanú z oceľového plechu vedenú na guľkách, ktorá sa neoznačuje.

Pre zvláštne prípady uložení sa vyrábajú niektoré ložiská s inými druhmi klietok. Sú to ložiská s masívnou polyamidovou klietkou (TNH, TNGH) a s masívnou mosadznou klietkou (M). Dodávku týchto ložísk je potrebné vopred prerokovať.

Presnosť

Jednoradové guľkové ložiská sa bežne vyrábajú stupni presnosti PO a P6. Pre zvláštne prípady uložení náročných na presnosť alebo pre uloženia s vysokou frekvenciou otáčania sa používajú ložiská vo vyšších stupňoch presnosti P6, P5 a P4. Pre elektrické stroje točivé sa používajú ložiská v stupni presnosti P6E.

Medzné hodnoty odchýlok presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v ISO 492. Výnimku tvoria iba jednoradové guľkové ložiská rozoberateľné typu E a BO, ktorých vonkajší priemer D má medznú odchýlku +0,01/0,00 mm.

Ložiská v stupni presnosti P5, P4 sa vyrábajú z kvalitnejšieho materiálu - pretavovanej ocele pod struskou alebo vo vákuu.

Radiálne vôle

Bežne vyrábané jednoradové guľkové ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady ulože­nia sa dodávajú ložiská so zmenšenou radiálnou vôľou (C2) alebo so zväčšenou radiálnou vôľou (C3, C4, C5).

Hladina vibrácií

Bežne vyrábané jednoradové guľkové ložiská majú normálnu hladinu vibrácií, stanovenú výrobcom. Pre zvláštne prípady uloženia náročné na tichý chod sa dodá­vajú ložiská so zníženou hladinou vibrácií (C6).

Spájanie znakov

Znaky stupňa presnosti, vôle v ložisku a hladiny vibrácií sa spájajú pri súčasnom vypustení znaku C pri druhej a nasledujú­cej zvláštnej vlastnosti ložiska, napr.:
P6 + C3 = P63                6004 P63

C3 + P6 = C36                6303-2RS C36

P6 + C3 + C6 = P636      6204-2Z P636

Stabilizácia pre prevádzku pri vyššej teplote

Pre uloženia s vyššou prevádzkovou teplotou ako 120 °C sa dodávajú zvlášť tepelne spracované stabilizované jednoradové guľkové ložiská, u ktorých je zabez­pečená ich tvarová stabilita pri prevádzko­vej teplote 150 °C - 400 °C (SO, S1, S2, S3, S4, S5).

Dodávky stabilizovaných ložísk je potrebné vopred prerokovať s dodáva­teľom.

Naklopiteľnosť

Pre jednoradové guľkové ložiská je prí­pustná len malá vzájomná naklopiteľnosť ložiskových krúžkov, preto môže byť odchýlka súososti úložných miest len veľmi malá. Nesúososť vyvoláva prídavné zaťaženie ložiska, čím skracuje jeho trvanlivosť.

Hodnoty prípustného naklopenia pri normálnych prevádzkových podmienkach sú uvedené v tabuľke.

Typ ložiska                                     Zaťaženie
                              malé (Fr<0,15 Cor)            veľké (Fr ≥ 0.15 Cor)
618,619,160,60                2′ až 6′                                5′ až 10′
62,63,64                          5′ až 10′                               8′ až 16′

Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie

Pr = Fr pre Fa/Fr ≤ e

Pr = 0,56 Fr + YFa pre Fa/Fr > e


Koeficienty

Fa/Cor      e        Y

0.025     0.22     2
0.040     0.24    1.8
0.070     0.27    1.6
0.130     0.31    1.4
0.250     0.37    1.2
0.500     0.44     1

Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie

Por = 0,6 Fr + 0,5 Fa (Por ≥ Fr)

Označovanie

Označovanie ložísk v základnom alebo bežnom modifikovanom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách. Modi­fikácia od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi podľa STN 02 4608. Význam najčastejšie použí­vaných znakov pre jednoradové guľkové ložiská je v tabuľke.

Znak Príklad označenia Význam
X X 625P5 Korozivzdorná oceľ
RS 6002 RS Tesnenie na jednej strane
-2RS 6300-2RS Tesnenie na obidvoch stranách
RSR 6210 RSR Tesnenie na jednej strane priliehajúce na hladký nákružok vnútorného krúžku
-2RSR 6210-2RSR Tesnenie na oboch stranách priliehajúce na hladký nákružok vnútorného krúžku
Z 6317 Z Krycí plech na jednej strane
ZN 6204 ZN Krycí plech na jednej strane a drážka pre poistný krúžok na opačnej strane
-2Z 6308-2Z Krycí plech na obidvoch stranách
-2ZR 6005-2ZR Krycí plech na obidvoch stranách, priliehajúci na hladký nákružok vnútorného krúžku
K 6204-2ZK Kuželová diera s kužeľovitosťou 1:12
N 6416 N Drážka pre poistný krúžok na vonkajšom krúžku
NR 6310 NR Drážka pre poistný krúžok na vonkajšom krúžku a vložený poistný krúžok
Y X 623 Y P5 Klietka lisovaná z mosadzného plechu vedená na valivých telesách
TNH 6002 TNH Plastová klietka vedená na guľkách
M 6319 M Masívna klietka z mosadze vedená na guľkách
MA 6209 MA Masívna klietka z mosadze vedená na vonkajšom krúžku
TB 6308 TB Masívna klietka z textitu vedená na vnútornom krúžku
P6 6303 P6 Vyšší stupeň presnosti ako normálny
P6E 6204-2Z P6E Vyšší stupeň presnosti pre elektrické stroje točivé
P5 6208 P5 Vyšší stupeň presnosti ako P6
P4 6007 P4 Vyšší stupeň presnosti ako P5
C2 6003 C2 Radiálna vôľa menšia ako normálna
C3 6302-2ZR C3 Radiálna vôľa väčšia ako normálna
C4 6005-2RS C4 Radiálna vôľa väčšia ako C3
C5 6303-2ZR C5 Radiálna vôľa väčšia ako C4
C6 6300 C6 Znížená hladina vibrácií
R... 6210 R10-20 Radiálna vôľa v nenormalizovanom rozsahu (rozsah v µm)
S0 6204 S0 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 150 °C
S1 6301 S1 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 200 °C
S2 6303-2ZR C5S2 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 250 °C
S3 6303-2ZR C5S3 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 300 °C
S4 6306-2ZR C5S4 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 350 °C
S5 6306-2ZR C5S5 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 400 °C
TPF 6204-2Z P6E TPF Ložiská vyrobené podľa zvláštnych technických podmienok dohodnutých s odberateľom