Médiá a Novinky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
Letné textilné výstavy

Letné textilné výstavy

Tohto roku sa spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. zúčastnila dvoch veľtrhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  Už po 20–ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky v Indii mali ložiská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre železničný priemysel opäť tešiť na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spoločnosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spoločnosť, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ročnú tradíciu, si už historicky prešla nemálo dôležitý ...

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

Bratislava, 13. február 2018 – Investičná skupina HTC Holding, a.s., mení svoju komunikačnú pozíciu na globálnom trhu a pri pr&ia ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Sme strojárska spoločnosť zameraná na vývoj a výrobu:

 • radiálnych jednoradových guľkových a valčekových ložísk a ich komponentov pre strojársky a koľajový priemysel a výrobou obrábacích strojov a špeciálneho náradie vo VP KNM,
 • špeciálnych dvojradových guľkových a valčekových ložísk pre automobilový, textilný a letecký priemysel vo VZ KBY,
 • všeobecnú strojársku výrobu, výrobu náradia, komponentov pre letecký a zbrojársky priemysel a výrobu a montáž oceľových konštrukcií v prevádzke MACHINERY.

Hlavným záujmom spoločnosti KB je uspokojenie potrieb zákazníkov pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov na životné prostredie a spotrebu energií vo výrobných procesoch. Spoločnosť KB vytvára bezpečné a zdravé pracovné podmienky pre svojich zamestnancov.

Pre realizáciu tohto zámeru sa vedenie spoločnosti KB zaväzuje:

 • chrániť životné prostredie formou prevencie, znižovaním alebo riadením produkcie odpadov, emisií do ovzdušia, znečisťujúcich látok do vody a pôdy, množstva používaných jedov vo výrobe
 • zaistiť bezpečné a zdravé pracovné podmienky, týkajúce sa prevencie pracovných úrazov a poškodenia zdravia zamestnancov na všetkých pracoviskách a pri všetkých činnostiach
 • dodržiavať záväzky vyplývajúce z právnych predpisov ako aj záväzky vyplývajúce z dobrovoľných dohôd prijatých v rámci spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. v oblasti ochrany  životného prostredia, používania energií a v oblasti zaistenia bezpečného a zdravého pracovného prostredia
 • pri zavádzaní nových technológií a modernizácii zariadení účinnými opatreniami sústavne znižovať zdroje zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia a navrhovať produkty a výrobno-technologické procesy takým spôsobom, aby bol minimalizovaný ich nežiaduci vplyv na životné prostredie a vznik environmentálnych a energetických aspektov pri výrobe, distribúcii, použití, likvidácii a recyklácii produktov a polotovarov.
 • spolupracovať s externými poskytovateľmi a zmluvnými partnermi, podporovať nákup energeticky účinných produktov a služieb a podieľať sa na systémovom riadení ochrany životného prostredia, hospodárenia s energiami a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a noriem zabezpečujúcich podmienky bezpečnej práce.
 • zabezpečovať, zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom odstrániť nebezpečenstvá a znížiť riziká na zdraví vplyvom technologických procesov, technických zariadení, ľudského faktora a pracovného prostredia
 • na základe analýzy zistených nebezpečenstiev, ohrození a rizík vytvárať pracovné podmienky a cieľom eliminovať všetky nepriaznivé riziká spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku
 • rozvíjať povedomie zamestnancov a tým ich motivovať k posilneniu zodpovednosti za environmentálne správanie a hospodárenie s energiami
 • viesť otvorený dialóg s verejnosťou, orgánmi štátnej správy a samosprávy, záujmovými skupinami v oblasti životného prostredia, hospodárenia s energiami a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
 • spolupracovať so zamestnancami a ich zástupcami, poskytovať vhodné a zodpovedajúce finančné, personálne a časové zdroje pre realizáciu opatrení realizácie politiky
 • na základe tejto politiky prijímať každoročne ciele pre daný kalendárny rok
 • udržiavať a neustále zlepšovať zavedený systém manažérstva založený na medzinárodných normách ISO 14 001, ISO 50 001 a ISO 45 001 tak, aby sa zabezpečila jeho trvalá vhodnosť, adekvátnosť a efektívnosť

Vedenie spoločnosti plne podporuje vyhlásenú environmentálnu  a energetickú politiku a politiku BOZP, ktorá je vhodná pre účely a kontext organizácie, vrátane povahy, rozsahu, environmentálnych a energetických dopadov, nebezpečenstiev a rizík, ktoré vyplývajú z jej činností, produktov a poskytovaných služieb. Pri jej plnení sa zaväzuje, že bude túto politiku dodržiavať a jej dodržiavanie bude vyžadovať aj od zamestnancov spoločnosti, externých poskytovateľov a všetkých relevantných zainteresovaných strán.